Hoofblad
Robert van Tonder
American Network
Onthou U nog..?
Algemeen
Te Koop
Geskiedenis
Artikels Argief
Inligtingstukke
Doodsberigte
Projekte
Persverklarings
Program van Beginsels
VIGS
Aborsies
B.A.B.A
Moorde
Ombudsman
Bibliografie
Media
Kontak Ons
Geboorte Polis
Foto's
Videos
Web Skakels

BESTEL HIERDIE BOEK

“COITUS INTERRUPTUS”

Hierdie boek ”Coitus Interruptus” gaan spesifiek oor die feit dat mense op grootskaal verhoed word om gebore te word.

My navorsing wys onomwonde dat daar baie duidelik met die natuur ingemeng word.

Die vraag is nou ofdit natuurlik plaasvind en of dit deur iemand georganiseer word.

Indien daar bewyskan word dat geboortes verhoed word op `n georganiseerde wyse dan moet dievolgende vrae beantwoord word:

1)Is daar `n sameswering?

2)Wie het die vermoe om wereldwyd saam tesweer?

3)Waarom voel hulle dat dit nodig is om op hierdiewyse ons natuurlike geboortes te verhoed?

4)Hoe gaan hulle te werk om dit suksesvol deur tevoer?

5)Is hulle geslaagd in hul doel?

6)Is dit moontlik om dit na te speur en dit tebewys?

7)Wat is die gevolge van hul sameswering?

8)Gaan so `n navorser populer wees of gaan hulle homlaat vervolg?

Graag wil ek kortliks hierdie vraebehandel

1)Is daar `n sameswering?

Ek glo dat daar wel `n sameswering isomdat daar te veel toevallighede is.

Vigs het syverskyning gemaak op `n baie gelee tyd en dit is een siekte wat deur niemand aswaar of onwaar bewys kan word nie.

Geld kom ookvan nie-Regerings organisies af en daar is geen duidelike inligting oor waar die geld vandaan kom om al die kondome en Vigs aktiwiteite te befondsnie.

2)Wie het die vermoe om saam tesweer?

    1)      Die VVO

    2)      Die WereldBank

    3)      Die Wereld GesondheidOrganisasie

    4)      Die Wereld Raad van Kerke

    5)      Die Bilderberge Groep

    6)      Die Klub van Rome

    7)      Al dieGroot Universiteite

    8)      DieRockefellers

    9)      DieOppenheimers

Al hierdieorganisies het die vermoe om Regerings op hul kniee te dwing indien hulle niewil saamwerk nie.

Hulle het ookorganisies onder hulle soos:

    1)Vry messelaars

    2)Broederbond

    3)Knights of the Round Table

    4)Love Life

    5)International Planned ParenthoodFederation

    6)Marie Stopes Klinieke

    7)United Nations Population Funds

Laastens maar niedie minste nie, besit hierdie mense en organisasies alle koerante, TV stasies,Radio Stasies, tydskrifte, en boek verspreiders.

Dus isallemiddele van kommunikasie in hulle hande.

Geen boek vanhierdie aard sal byvoorbeeld deur die CNA versprei word nie.

Die antwoord is dusdat indien hulle wil, dit baie moontlik is om hierdie strategie te volg om die wereld se bevolking aan bande te le sonder dat iemand dit agterkom.

Soos in “Coitus Interruptes” vermeld, pas die voorkoming van babas almal en dit lyk of dit `natuurlike proses is.

4)Hoe gaan hulle te werk om dit suksesvol deur tevoer?

Geldword beskikbaar gestel deur die Wereld Bank, VVO en die Wereld GesondheidOrganisasie.

UniversiteitProfesore word oorreed om hierdie strewe na te volg en dit word afgekanaliseer na hul studente van die Mediese beroep, Onderwys, Predikante, Aptekers, en Gesondheidswerkers.

Hierdie mense beeinvloed weer op hulle beurt die kinders in die skole, gemeente lede en pasiente.

Werkersgroepe word gevorm deur Welsyn Werkers, en hierdie breinspoelingword hier voortgesit.

Kliniekbeamptes en dokters is aan die voorpunt om hierdie planne te laatslaag.

Dit gaan onbewustelik aan omdat almal dit as “Normaal” beskou.

Die groot deurslaggewende faktor is geld wat vir befondsing nodig is en hierdie geld word na die organisasie soos die ,Action AidsCampaign , Love Life, Marie Stopes Klinieke, en ander gekanaliseer.

5)Is hulle geslaagd in hul Doel?

Hulle is baie geslaagd. Deur die Pil, Kondome, Aborsie, Homoseksualisme, Keisersnees en Chemiese middels, het hulle veroorsaak dat die Westerse beskawing besig is om uit te sterf.

Vir die wat nie bogenoemde wil of kan gebruik nie, het hulle die Vigs Virus gefabriseer.

Doodse vreesskuil in elke seksuele kontak.

6)Is dit moontlik om hierdie navorsing tebewys?

Onsweet dat daar ander planete in ander sonnestelsels is, al kan ons hierdieplanete nie sien nie. Ons weet ditomdat ons afleidings maak omdat ons die natuurwette ken.

 Net so kan baie van die navorsing nie bewys word nie, omdat die Sameswering wereldwyd toegepas word.

Maar daar isgenoeg afleidings wat mens kan aanvoer as genoegsame bewyse.

7)Wat is die gevolg van hulSameswering?

Ons neem aan dat die oorspronklike doel was om die aarde te red. Hierdie mense was Christene wat nie die natuurwette verstaan het nie.

Daarom konhulle nie die gevolge van hul dade raaksien nie.

Die aardestuur af op `n katastrofiese einde van die menslike ras, omdat grootskaalse armoede, en werkloosheid terselftertyd gaan plaasvind met die uitputting vanstrategiese grondstowwe soos olie, steenkool en ander grondstowwe.

8)Gaan so `n navorser populer wees?

Die meeste geld ter wereld word op een enkele program,Op die voorkoming vangeboortes en die verhoging van sterftes gespandeer.

Die Samesweerders sal nie toelaat dat hulle in die wiele gery word nie.

So `n Navorser sal of geignoreer word of sy lewe sal op die spel wees.

Ek bied dusnou hierdie boek vir u oordeel aan.

Baie van u sal waarskynlik toegee dat daar`n sameswering is, maar u sal moet oordeel of hulle op die regte pad is al dan nie.

Baie van u wil saamstem dat die aardeoorbevolk is. U sal ook voel dat die verkeerde mense die oorhand gaan kry.

U sal moet oordeel of die samesweerdersdie regte uitweg gekies het.

Indien u soos ek voel dat wel `n verkeerdepad gevolg is, moet u onthou dat ons op die die randjie van totale uitwissing staan endat u iets aan hierdie saak sal moet doen.

 

Die skrywer

Coen Vermaak

 

 

 

Artikels Argief